React Native đăng nhập bằng Facebook (Quick tutorial)

Bài viết này sẽ hướng dẫn nhanh các bước cài đặt ứng dụng React Native đăng nhập bằng tài khoản Facebook.

Khởi tạo ứng dụng React Native.

npx react-native init ExampleApp
Need to install the following packages:
  react-native
Ok to proceed? (y) y

Cài đặt thư viện https://github.com/thebergamo/react-native-fbsdk-next

Tạo ứng dụng trên Facebook

Truy cập https://developers.facebook.com/apps/ chọn Create App, điền các thông tin liên quan tới ứng dụng.

Sau khi điền xong thông tin chọn Create app.

Tại trang tổng quan chọn Facebook Login (Set up).

Đối với Android và iOS các bước sẽ gần giống nhau. Ở các bước kỹ thuật có thể nhấn Tiếp tục (Next).

Dành cho Android

Dành cho Android

Key Hashes https://developers.facebook.com/docs/android/getting-started/#samples

Tôi sẽ setup 2 key hash ở đây bao gồm Development KeyRelease Key.

Dành cho Android

Dành cho iOS

Dành cho iOS

Sau khi hoàn thành xong các bước cho Android và iOS và cần lấy những thông tin sau:
App ID (hiển thị ngay trên đầu của ứng dụng)
Client Token (Settings -> Advanced -> Client token)

Xem thêm thông tin sử dụng thư viện https://github.com/thebergamo/react-native-fbsdk-next