Cắt hình ảnh bằng CSS | Cropping Images with CSS

Cropping Images with CSS

Bạn có thể sử dụng CSS để cắt hình ảnh trong html.

Bằng cách sử dụng các thuộc tính như position: absolute | relative bạn có thể tùy chỉnh kích thước của hình ảnh sao cho phù hợp với một thẻ div bao quanh nó.

Xem thử ví dụ:

Nguồn bài viết và ví dụ: Cropping Images with CSS

In