Dịch ngược URI trong Javascript | How to decode a URI in Javascript

How to decode a URI in Javascript

Trong Javascript bạn có thể dịch ngược chuỗi từ đoạn URI trên website bằng hàm decodeURI().

Ví dụ:

[javascript]
const uri = “https://www.mozilla.org/en-US/?x=xin chao moi nguoi”;
const encoded = encodeURI(uri);
console.log(encoded);
// expected output: “https://www.mozilla.org/en-US/?x=xin%20chao%20moi%20nguoi”

try {
console.log(decodeURI(encoded));
// expected output: “https://www.mozilla.org/en-US/?x=xin chao moi nguoi”
} catch (e) { // catches a malformed URI
console.error(e);
}
[/javascript]