Dịch ngược URI trong Javascript | How to decode a URI in Javascript

How to decode a URI in Javascript

Trong Javascript bạn có thể dịch ngược chuỗi từ đoạn URI trên website bằng hàm decodeURI().

Ví dụ: