How to swap 2 variables in javascript

swap 2 variables in javascript

Để hoán đổi 2 biến trong javascript, có những cách sau để thực hiện.

Cách 1: sử dụng biến tạm (using a temporary variable)

[javascript]
let a = ‘apple’;
let b = ‘orange’;

let tmp = a;
a = b;
b = temp;
[/javascript]

Giải thích chương trình ở trên:

1. Chúng ta tạo một biến tạm tmp để lưu trữ giá trị của biến a

2. Gán giá trị của biến b cho biến a

3. Gán giá trị của biến tmp cho b

Cuối cùng giá trị của các biến được hoán đổi cho nhau.

Cách 2: sử dụng Destructuring Assignment trong ES6

[javascript]
let a = ‘apple’;
let b = ‘orange’;

[a, b] = [b, a];

console.log(a); // orange
console.log(b); // apple
[/javascript]

Giải thích chương trình ở trên:

  1. Tạo một mảng tạm [b,a]
  2. Sử dụng destructuring assignment để đảo lại giá trị hai biến.

Cách 3: sử dụng tính toán số học (với cách này thì nên áp dụng với các values của biến là number)

[javascript]
let a = 1;
let b = 2;

a = a + b;

b = a – b;
a = a – b;

console.log(a); // 2
console.log(b); // 1
[/javascript]

Giải thích chương trình ở trên:

  1. Cộng dồn b vào a. Khi đó giá trị của a là tổng của a và b
  2. Thực hiện phép trừ để ra kết quả