Gắn lại tag trong git – Retag a Git Tag

Git Tag

Quy ước khi xây dụng GitHub Actions là bạn phải có một v1 tag luôn trở đến phiên bản mới nhất trong các phiên bản v1.x.x. Vậy làm sao để có thể gắn thẻ lại mọi thứ theo cách thủ công.

Để cập nhật lại git tag bạn chỉ cần:

[shell]
# Lấy tất cả các tag đang có
git fetch —tags -f

# Cập nhật tag cho commit
git tag -f v1.2.1 7585bee052d6780cc93dfe35bdc5f46baa29500d

# Cập nhật lại tag đó
git push origin v1.2.1 –force
[/shell]

Trong trường hợp nếu bạn cần cập nhật thêm một tag mới, ví dụ như v1 = v1.2.3 bạn có thể dử dụng tên tag để tham chiếu.

[shell]
git tag -f v1 v1.2.3
git push origin v1 –force
[/shell]

In