Convert String to Character Array in JavaScript

Convert String to Character Array in JavaScript

Dưới đây mình xin đưa ra một số phương pháp để chuyển một chuỗi ký tự thành một mảng trong Javascript.

Một trong những hàm được sử dụng nhiều nhất hiện nay là hàm “split“. Tuy nhiên trong các bổ sung mới của ES6, chúng ta đã có thêm vài phương thức mới để xử lý vấn đề.

Hãy tìm hiểu các phương thức này để biết nhiều cách sử lý hơn trong các vấn đề về lập trình.

[javascript]
const str = “helloword”;

// Option 1
str.split(“”);

// Option 2
[…str];

// Option 3
Array.from(str);

// Option 4
Object.assign([], str);

// Result:
[“h”, “e”, “l”, “l”, “o”, “w”, “o”, “r”, “d”]
[/javascript]

Bạn thường hãy sử dụng cách nào trong các cách mình đã nêu trên, hãy bình luận ở dưới nhá !