Strip HTML tags from string in JavaScript

Strip HTML tags from string in JavaScript

Strip HTML tags from string in JavaScript | Tách HTML từ chuỗi trong Javascript.

Dưới đây mình xin chia sẻ với mọi người hàm giúp tách các tag html từ chuỗi sử dụng Javascript.