Tự thêm số thứ tự trong CSS – CSS Counters

Numbering-with-CSS-Counters

Bạn có thể dùng CSS Counter để tự động đánh dấu các danh mục của bạn trong trang web, giống như thẻ <ol> trong html.

Css counters có một số thuộc tính như :
counter-reset – Khởi tạo hoặc reset một bộ đếm
counter-increment – Tăng giá trị của bộ đếm
content – Chèn nội dung đã tạo
counter() hoặc counters() function – Thêm giá trị vào cho các phần tử

Ví dụ sử dụng

[html]

HTML Tutorial

CSS Tutorial

JavaScript Tutorial

[/html]

[css]
body {
counter-reset: section;
}

h2::before {
counter-increment: section;
content: “Section ” counter(section) “: “;
}
[/css]

Kết quả

HTML Tutorial

CSS Tutorial

JavaScript Tutorial

Xem thêm tại:

In