ELF x86 – 0 protection

Link: https://www.root-me.org/en/Challenges/Cracking/ELF-x86-0-protection

ELF x86 - 0 protection

Xem thông tin cơ bản của file ch1.bin

$ file ./ch1.bin
./ch1.bin: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib/ld-linux.so.2, for GNU/Linux 2.6.9, not stripped

File ELF 32-bitnot stripped.

Chạy thử file với mật khẩu là aaaaa và nhận được thông báo mật khẩu không đúng.

$ ./ch1.bin 
############################################################
##    Bienvennue dans ce challenge de cracking    ##
############################################################

Veuillez entrer le mot de passe : aaaaa
Dommage, essaye encore une fois.

Sử dụng strings để hiển thị các chuỗi có trong chương trình.

$ strings ./ch1.bin
/lib/ld-linux.so.2
[...]
Allocating memory
Reallocating memory
123456789
[...]
main
_init
printError

Trong output hiển thị ra một chuỗi có khả năng cao là mật khẩu đó chính là 123456789.

Thử luôn với chuỗi ở trên ta có được kết quả:

$ ./ch1.bin 
############################################################
##    Bienvennue dans ce challenge de cracking    ##
############################################################

Veuillez entrer le mot de passe : 123456789
Bien joue, vous pouvez valider l'epreuve avec le pass : 123456789!

Như vậy mật khẩu 123456789 là hoàn toàn đúng.