ELF x86 – Basic

Link: https://www.root-me.org/en/Challenges/Cracking/ELF-x86-Basic

Xem thông tin cơ bản của file ch2.bin

$ file ch2.bin
ch2.bin: ELF 32-bit LSB executable, Intel 80386, version 1 (SYSV), statically linked, for GNU/Linux 2.6.8, with debug_info, not stripped

File ELF 32-bit và not stripped.

Chạy thử chương trình với username là admin:

$ ./ch2.bin 
############################################################
##    Bienvennue dans ce challenge de cracking    ##
############################################################

username: admin
Bad username

Kết quả báo Bad username.

Ở đây mình sử dụng tool radare2 để review code assembly và code C:

Như vậy mình sẽ có thông tin là:
username: john
password: the ripper

Và đây là kết quả:

$ ./ch2.bin
############################################################
##    Bienvennue dans ce challenge de cracking    ##
############################################################

username: john
password: the ripper
Bien joue, vous pouvez valider l'epreuve avec le mot de passe : 987654321 !