Javascript kiểm tra Array chính xác hơn bằng Array.isArray

Các dev Javascript có thể điều biết, arrays is not true arrays. Mọi thứ trong javascript đều là object. Một cách điều hiểu điều đó rõ nhất là sử dụng typeof để kiểm tra nó, và tất nhiên nó sẽ là object. LOL

Vậy làm sao để kiểm tra chính xác một phần tử có phải là array hay không trong javascript ?

Đó đã không còn là vấn đề với Array.isArray(). Đây là các đơn giản để kiểm tra chính xác giá trị có phải là mảng hay không.
Array is not true array

Hãy xem ví dụ dưới để hiểu hơn, array is not true array
Đó chính là lý do tại sao ta không lên dùng typeof để kiểm tra array.


Array.isArray() demo


Ví dụ dưới đây đều là array và đều return về true