Setting Default Parameters

Rất đơn giản để xét tham số mặc định trong ES6.

Thông thường nếu như bạn không truyền tham số vào function thì kết quả hiển thị ra sẽ là undefined. Hoặc bạn sẽ phải if else để lọc.

Bằng cách sử dụng tham số mặc định sẽ giúp tốt hơn.
Ví dụ:Resource:
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Functions/Default_parameters