String() vs .toString() trong Javascript

string vs toString in javascript

String() và .toString() đều là hai hàm dùng để xử lý chuỗi trong lập trình Javascript. Hãy cùng tìm hiểu sự khác biệt giữa hai hàm nhé.

String()

String() là hàm dùng để chuyển đổi tất cả mọi giá trị sang định dạng chuỗi.

Ví dụ :

Ta có thể check type của nó bằng cách sử dụng hàm typeof để kiểm tra loại giá trị của biến.

.toString()

.toString() là hàm dùng để chuyển đổi số và booleans qua dạng chuỗi.

Ví dụ :

Trong trường hợp nếu ta sử dụng hàm .toString() với giá trị không phải số hoặc booleans hàm sẽ trả về giá trị báo lỗi:

Vậy là qua một vài ví dụ trên ta có thể hiểu hơn về các hàm định dạng chuỗi trong Javascript và tùy vào trường hợp nào mà ta nên chọn sử dụng hàm để hợp lý và tránh được sai sót.

Cảm ơn mọi người !