Web Basics – String.slice

Hàm slice dùng để lấy ra một phần của chuỗi và trả về cho ta một chuỗi mới.

Các bạn hãy luôn nhớ rằng giá trị index trong Javascript bắt đầu từ 0. Vì vậy, ký tự đầu tiên trong chuỗi có vị trí 0.

Hàm slice nhận vào 2 tham số: start và end.

start: vị trí bắt đầu để lấy chuỗi ký tự. Nếu bạn không truyền tham số đầu vào thì mặc định sẽ là 0 (ký tự đầu tiên).
end: vị trí kết thúc để lấy chuỗi ký tự. Tương tự, nếu bạn không truyền tham số cho end thì mặc định hàm slice sẽ lấy tự vị trí đầu cho đến cuối chuỗi.

Ví dụ:

const string = 'Web Basics';

string.slice(4, 7); // 'Bas'
string.slice(-6, -3); // 'Bas'
string.slice(4, -3); // 'Bas'