Web Basics – Array.join

Xin chào, tiếp tục cho loạt bài hướng dẫn lập trình Javascript cơ bản, hôm nay mình sẽ tìm hiểu về hàm join().

Hàm join() dùng để ghép tất cả các giá trị trong một mảng và trả về một chuỗi mới.

Dấu mặc định để phân cách các phần tử khi sử dụng hàm join()dấu phẩy “,”. Nếu bạn muốn thay đổi dấu đó theo ý mình thì chỉ cần truyền giá trị vào làm tham số của hàm join(). Ví dụ: join(“+”).

Ví dụ

[javascript] const strings = [‘Lập’, ‘trình’, ‘!’]; strings.join(); // mặc định là dấu phẩy (,) // ‘Lập,trình,!’ strings.join(‘ ‘); // ngăn cách bởi khoảng cách // ‘Lập trình !’ strings.join(‘-‘); // ngăn cách bởi dấu gạch ngang // ‘Lập-trình-!’ [/javascript]