Web Basics – Array.reverse

Xin chào các bạn đã quay trở lại loạt các bài hướng dẫn cơ bản về Javascript.

Trong bài viết hôm nay hãy cùng tìm hiểu về hàm reverse(). Hàm reverse được sử dụng để đảo ngược thứ tự các phần tử trong mảng. Nó có thể sử dụng cho bất kỳ mảng có giá trị nào.

[javascript] const letters = [‘a’, ‘b’, ‘c’]; letters.reverse(); // [‘c’, ‘b’, ‘a’]; [/javascript]

Ví dụ

Mảng có giá trị số

[javascript] const nums = [2, 10, 5]; nums.reverse; // [5, 10, 2] [/javascript]

Mảng có giá trị object

[javascript] const values = [{name: ‘John’}, {name: ‘Lyly’}, {name: ‘Jame’}] values.reverse() // [{name: ‘Jame’}, {name: ‘Lyly’}, {name: ‘John’}] [/javascript]

Mảng chứa lẫn lộn giá trị

[javascript] const mix = [true, ‘hi’, null, 100, undefined]; mix.reverse(); // [ undefined, 100, null, ‘hi’, true ] [/javascript]

Nguồn https://www.samanthaming.com/