Tái sử dụng components trong React Native

Nếu bạn chưa quen với React Native hoặc mới bắt đầu sử dụng React Native thì bài viết này sẽ rất hữu ích cho bạn.

Ở đây, ta sẽ cùng tìm hiểu làm như thế nào để tái sử dụng các component trong ứng dụng của mình. Việc rút gọn code sẽ giúp ứng dụng dễ hiểu và tường minh hơn, điều đó khiến bạn dễ dàng nâng cấp và chỉnh sửa về sau.

Để bắt đầu với những kiến thức tiếp theo ta hãy cùng điểm qua một vài kiến thức cơ bản:

  • Truyền dữ liệu qua props
  • Lồng ghép các component
  • Higher order component

Để cho dễ hình dung ra các vấn đề hãy xem ví dụ bên dưới. Điều này rất quan trọng vì nó phụ thuộc vào từng trường hợp và làm sao để cho chúng có thể tái sử dụng nhiều nhất, nó sẽ tiết kiệm thời gian và hạn chế viết lại code.

Truyền dữ liệu qua props

Ta có một component và được sử dụng ở nhiều nơi khác nhau, ở mỗi trường hợp ta chỉ cần thay đổi các thuộc tính của nó là sẽ đúng yêu cầu.

Ví dụ cho việc sử dụng component Button.

[javascript]

One response

  1. […] Tái sử dụng components trong React Native […]