Web Basics – String.split

Hello!

Đây là bài đầu tiên trong loạt bài lập trình về javascript cơ bản cho những bạn mới bắt đầu hiến thân vô con đường này.

Trong bài viết này ta sẽ tìm hiểu về hàm split. Hàm split giúp chia cắt chuỗi thành các phần tử và trả về cho ta một mảng các giá trị đó. Hãy xem ví dụ dưới:

[javascript] const name = “tuantvk”; name.split(“”); // [“t”, “u”, “a”, “n”, “t”, “v”, “k”] [/javascript]

Ví dụ cho việc cắt các ký tự bởi khoảng trống :

[javascript] const hello = “xin chao moi nguoi”; hello.split(” “); // [“xin”, “chao”, “moi”, “nguoi”] [/javascript]