Đảo ngược chuỗi trong Python | Reversing a string in Python

Reversing a string in Python

Một các đơn giản để bạn có thể đảo ngược một chuỗi trong lập trình Python đó là:

[shell]
print(“Hello”[::-1])
[/shell]

Cú pháp trên sẽ đảo ngược một chuỗi bằng cách chuyển nó thành một mảng và sau đó sử dụng cú pháp [start:end:step]. Trong đó bắt đầu (start) là rỗng nghĩa là 0 và kết thúc (end) là độ dài của mảng. Và [::-1] có nghĩa là cắt mảng từ phần tử đầu tiên đến phần tử cuối cùng của mảng theo thứ tự ngược lại.

Ngoài ra bạn có thể xem thêm một số bài viết hay khác về lập trình trình Python:

  1. Python cheatsheet for beginner
  2. Hướng dẫn cài đặt Python 3 trên Kali Linux – How to install Python 3 on Kali Linux

In